Ken Duft and Yihao Jiang

Ken Duft is professor emeritus, and Yihao Jiang is a student intern, Washington State University, School of Economic Sciences, duftk@wsu.edu.